• Öğrenim Süresi Dolan Öğrenciler Hakkında Önemli Duyuru

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 20 Nisan 2016 tarihli ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği`nin?

    MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.   

                     (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir  

    maddesine istinaden, 20.04.2016 tarihinden önce kayıt yaptırıp halen eğitime devam eden öğrencilerimizin en geç 17.06.2019 tarihine kadar Tez Savunma Sınavlarına girmiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar Tez Savunma Sınavına girmeyen öğrencilerimizin Enstitümüz ile ilişiği kesilecektir.