• Sık Sorulan Sorular
  Yüksek Lisansa kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?

  Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme  dönüştürüldükten  sonra)  %25’i  ve  mülakat  notunun  %25’i  dikkate  alınarak  başarı  notu  hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55, mülakat notunun en az 50 olması  gerekir.  En  yüksek  puandan  en  küçüğüne  doğru  sıralama  yapılarak  ilan  edilen  kontenjan  kadar öğrenci alınacaktır.

  Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim?

  Yüksek  Lisans  sınavını  kazanamayan  ya  da  gerekli  koşulları  sağlayamayan  öğrenciler,  Enstitü  tarafından  ilan  edilen  süre  içinde  Anabilim  dallarına  müracaat  ederek  Anabilim  Dalı  Akademik  Kurulunun  önerisi  ve  Enstitü  Yönetim  Kurulunun  onayı  ile  derslere  özel  öğrenci  olarak  kabul  edilebilirler.

  Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim?

  Özel   öğrenci   olarak   ders   alanlar   öğrencilik   haklarından   yararlanamaz.   (Öğrenci   kimliği, Kütüphaneden  kitap  almak  gibi).  Ancak  asıl  öğrenciler  gibi  Üniversiteye  karşı  yükümlülüklerini  yerine getirmek ve izledikleri derslerde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kurallarına uymak zorundadırlar.

  Özel öğrenci iken aldığım dersler asıl öğrenci olunca sayılır mı?

  Özel  öğrenci  iken  alınan  derslerden  başarılan  dersler  alındıktan  sonra  (dört  yarıyılı  geçirmemek  kaydıyla),  devam  etmekte  olduğu  programda  alınması  gereken  asgari  kredi  toplamının  yarısınıgeçmemek   koşulu   ile   danışmanı   ile   Anabilim   Dalı   Başkanının   önerisi   ve   Enstitü   Yönetim   Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir.

  Doktora’ya kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır?

  Programlara başvuran adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun (100’lük sisteme  dönüştürüldükten  sonra)  %10’u, ingilizce puanının %10`u  ve  mülakat  notunun  %30’u  dikkate  alınarak  başarı  notu  hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması  gerekir.  En  yüksek  puandan  en  küçüğüne  doğru  sıralama  yapılarak  ilan  edilen  kontenjan  kadar öğrenci alınacaktır.

  Lisansüstü öğrenci olarak başvuru da istenilen belgeler nelerdir?

  1-Başvuru Formu: Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinden doldurulacaktır.

  2-a-Yüksek Lisans Başvurusu İçin; Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

     b-Doktora Başvurusu İçin; Yüksek Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi,

  3-a-Yüksek Lisans Transkript: Lisans Transkript belgesinin 100 lük sistemdeki karşılığı yoksa YÖK’ün karşılığı girilecektir.

    b-Doktora Transkript: Yüksek Lisans Transkript belgesinin 100 lük sistemdeki karşılığı yoksa YÖK’ün karşılığı girilecektir.

   4- a- Yüksek Lisans: Başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ten en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi

       b- Doktora: Başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ten en az 60 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi. Yabancı Dil Sonuç Belgesi   (YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 puana sahip olduklarını gösterir belge). Yüksek lisans not ortalamasının 4 tam not üzerinden en az 3 olması gerekir.

   5- Yüksek Lisans için, varsa yabancı dil sonuç belgesi: (YDS veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 50 puana sahip olduklarını gösterir belge.)(Yüksek Lisans: Yabancı dil belgesi olmayan adaylar mezun olana kadar bu şartı sağlamak zorundadırlar. Yabancı dil belgesi olmayan öğrenciler için Üniversitemiz tarafından dönem başlarında yabancı dil sınavı yapılacaktır.)

  Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır?

  Öğrencilerin  sınava  girebilmeleri  için  teorik  derslerin  %70’ine,  uygulamaların  %80’ine  devam  etmeleri gerekir.

  Yüksek Lisans ve Doktorada ders geçme notu nedir?

  Lisansüstü programlarda geçme notu 100 üzerinden; Yüksek Lisansta en az 70 ve Doktorada en az 75 puandır.

  Hangi durumlarda Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı almaları gerekir?

  Aşağıda listelenen formlar Enstitüye verilirken Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı almaları gerekir.

   

  • Danışman Öneri Formu
  • Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
  • Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu
  • Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu
  • Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu
  • Doktora TİK Öneri Formu
  • TİK Üyesi Atama-Değişikliği Formu
  • Doktora Tez Jürisi Öneri Formu
  • Özel Öğrenci kabulü
  • Ek Süre İstek Formu
  Enstitüye Tez teslim ederken yapılacaklar nelerdir?

  Tez savunma sınavına girip başarılı olan öğrencinin mezun olabilmesi için;

  1. Tezin jüri üyeleri tarafından onaylanmış 7 adet onay sayfası ÖRNEK
  2. Tez teslim dilekçesive Etik Kurallara Uygunluk Beyanı,
  3. Enstitü web sitesinden alınmış öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış tez kontrol çizelgesi
  4. YÖK web sitesinde doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan “Tez Veri Giriş Formu” (formhttp://tez2.yok.gov.tr/adresinden girilerek dolduracak ve referans numarası alınarak çıktısı Enstitüye teslim edilecektir),
  5. YÖK web sitesinden doldurulup imzalanmış izin belgesi (Telif hakkı tez yazara ait tezler için),
  6. En az 21 kredi değerinde lisansüstü ders aldığını belirten onaylanmış transkript,
  7. 7 (yedi) adet karton ciltli tez (Tez kapağının nasıl hazırlanacağı konusunda Enstitüden yardım alınız). Ayrıca tezlerin arka kapağının içine CD konulması için yapıştırılmış CD zarfı.
  8. Her tezin arkasına eklenmek üzere 7 (yedi) adet tezin tamamını içeren CD/DVD (Enstitüye başvurunuz).

  Belgelerini tamamlayıp tez teslim dilekçesiyle 1 (Bir) ay içinde Enstitüye başvuran öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun edilir ve mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir. Teslim edilen 7 (yedi) adet karton ciltli tezden 1 tanesi Enstitüde kalır, 1 tanesi Anabilim Dalı Başkanlığına, 1 tanesi danışmanına, 2 tanesi tez savunma jüri üyelerine, 1 tanesi üniversite merkez kütüphanesine, 1 tanesi de Ana Bilim Dalı (Fakülte) kütüphanesine verilir. Tez Teslim Tutanağı
  Notlar:
  1) Kompakt Disklerin İçeriği (CD ya da DVD olarak ): Tez CD’ye hem pdf hem de doc formatlarında kaydedilecektir.

  -Pdf dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak;

  1. Tez pdf dosyasına: ad_soyadı_tez.pdf
  2. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.pdf
  3. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.pdf

  —Word dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak;

  1. Tez word dosyası: ad_soyadı_tez.doc
  2. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.doc
  3. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.doc

  olacak şekilde Türkçe karakter kullanmamak ve dosyalar sıkıştırılmamak, şifrelenmemek suretiyle hazırlanacaktır.
  B) CD’nin üzerine, Tezin adı, Yazar adı, Yüksek Öğretim Kurumunun Adı ve Enstitü Adını yazılacaktır