Üniversitemiz Senatosunun 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretim Sürecine İlişkin Almış Olduğu Kararlar

Üniversitemiz senatosu 17.02.2023 tarihinde toplanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 17.02.2023 tarihli ve 12552 sayılı yazısına istinaden 2022-2023 Bahar Yarıyılına ilişkin aşağıdaki kararları almıştır:

  1. Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitime 20 Şubat 2023 tarihinde uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrim içi ve eş zamanlı) başlanmasına,
  2. Eğitimlerine “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” kapsamında devam eden programlardaki öğrenciler (Sağlık Bilimleri Fakültesinde ve Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda) ile öğretmenlik uygulamasını alacak öğrencilerin (İslami İlimler Fakültesinde) işyeri, hastane, eğitim kurumları vb. yerlerde sürdürecekleri eğitimlerini mahallinde yüz yüze almasına; bu konuyla ilgili detaylı planlamanın ve bilgilendirmenin programın bağlı olduğu birimler tarafından yapılmasına,
  3. Öğrencilerimizin 28 Şubat 2023 tarihine kadar öğrenci katkı paylarını/öğrenim ücretlerini yatırabilmelerine ve ders alma işlemlerini gerçekleştirebilmelerine; diğer hususlarla ilgili işlemlerin Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtildiği şekilde yapılmasına,
  4. Mazeret, tek ders ve ek sınavların 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında akademik birimlerin yönetim kurullarının belirleyeceği planlamaya göre yapılmasına,
  5. Lisansüstü programlarda yeterlilik veya tez savunma sınavına mazeretleri nedeniyle katılamayanların sınavlarının ilgili enstitü tarafından ayrıca belirlenecek tarihlerde yapılabilmesine,
  6. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için 10 Mart 2023 tarihine kadar talep eden her öğrencinin kayıt dondurma talebinin karşılanmasına; öğrencinin kayıt dondurduğu dönemin azami öğrenim süresinden sayılmamasına; mazeretleri nedeniyle son başvuru tarihine kadar başvuru yapamayanların mazeretlerini belgelendirerek başvurmaları halinde taleplerinin yeniden değerlendirilmesine,
  7. Teori ve uygulamadan oluşan derslerin teorik kısmının uzaktan öğretim yöntemi ile (çevrim içi ve eş zamanlı); uygulama (laboratuvar, atölye, saha çalışması vb.) kısmının ise Yükseköğretim Kurulunun ayrıca belirleyeceği tarihten sonraya bırakılmasına,
  8. Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki programlarda kayıtlı olan öğrencilerden depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde eğitim gören veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olanların 10 Mart 2023 tarihine kadar Üniversitemize müracaat etmeleri durumunda ilgili yönetmelik kapsamındaki programlarımıza özel öğrenci olarak kabul edilmesine,
  9. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınacak yeni kararlar doğrultusunda gerekli planlamaların yapılmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar